+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

Budynek OPS

________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI


Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy.

 

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

 • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
 • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
 • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny [1].

Wzór „Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy” (plik docx 33kb)

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik docx 991kb)

Ważne!
Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Inne przypadki objęcia kwarantanną lub izolacją z powodu podejrzenia COVID-19

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).


APEL

Drodzy Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach zwracam się do Was z prośbą, może nie jedną w tym trudnym dla wszystkich okresie:

1. Proszę załatwiać w miarę możliwości sprawy przez telefon, e-mail – sekretariat@ops.polkowice.pl, jeżeli sami nie możecie poproście rodzinę, sąsiada ( znanego lub nie ), w tym czasie telefony kontaktowe to – pomoc społeczna – 76-724-67-00 ( sekretariat ),  76-724-67-11( pracownicy socjalni), w godz. 7.30 – 15.30 – poniedziałek-piątek, inne świadczenia „dla rodzin” – 76-724-67-14 ( pracownicy działu ), 76-724-67-00 ( sekretariat ), pod tymi telefonami przekazujecie zapytanie a informacja będzie przekazana dalej i w jak najszybszym terminie będzie przekazana odpowiedź,

2. Proszę przychodząc do Ośrodka czytajcie informacje, które umieszczane są na drzwiach Ośrodka,

3. Proszę o kontakt w możliwie minimalnym zakresie na terenie obiektu, jeżeli już do nas przyjdziecie to proszę stosujcie się do poleceń pracowników, którzy pełnią dyżur przy wejściu,

4. Proszę przed przyjściem do Ośrodka – myjcie ręce, po wejściu na teren będziecie mieć je zdezynfekowane, rozumiemy, że jest problem z takimi środkami, dlatego proponujemy Wam to podczas kontaktu z naszą kadrą

5. Jeżeli ktoś jest przeziębiony, chory, jak nie ma maseczki niech się zakryje szalikiem, chusteczką,   a najlepiej niech nie przychodzi do Ośrodka tylko zadzwoni,

6. Ośrodek jest instytucją skierowaną na działania dla wielu osób, ale też mamy rodziny, jesteśmy tak jak Państwo ludźmi, i jest nas mało dbając o siebie, dbacie też pośrednio o nas, trudno zastąpić nas w wielu zadaniach,

7. Proszę o przeczytanie „Gazety Polkowickiej” oraz strony www Gminy Polkowice tam też są zamieszczone stosowne informacje na temat różnych zachowań i form pomocy,

8. Jeżeli Państwo znacie starsze samotne osoby, które sobie nie radzą to dzwońcie i informujcie pracowników socjalnych – 76-724-67-11 ( 7.30 – 15.30 – poniedziałek-piątek ), lub Polkowickie Centrum Wolontariatu – 732 796 222

 Z poważaniem

Beata Puławska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach


INFORMACJA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje o zamknięciu w dniu 12 marca 2020 r. :
Świetlicy Środowiskowej, ul. Hubala 1a Polkowice
Klubu Środowiskowego „Dąbrowskiego 26a/2″ Polkowice
Domu Dziennego Pobytu, ul. Lipowa 2 Polkowice
Stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej Polkowice

na podstawie :

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dla wójtów burmistrzów i prezydentów miast pismo BZ.68.7.2020.RW z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa dolnośląskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

- placówkach wsparcia dziennego;
- centrach integracji społecznej;
- klubach integracji społecznej;
- dziennych domach i klubach seniora;
- środowiskowych domach samopomocy;
- warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Podpisał Wojewoda Dolnośląski.


U W A G A

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, osoby pobierające świadczenia w kasie proszone są o pilne podanie nr kont bankowych, na które należy przekazywać środki pieniężne.

Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

Prosimy dostarczać do OPS już wypełnione druki oświadczenia.

Punkt przyjmowania druków oświadczeń budynek główny Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dotyczy następujących świadczeń: świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, beciki, fundusz alimentacyjny, stypendia.

Oświadczenie.


Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych: HARMONOGRAM

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych: HARMONOGRAM


 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+
 • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Wnioski o ustalenie prawa specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 • Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
 • Wnioski do ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” 300+

Godziny przyjmowania klientów w okresie od 05.08.2019 r. do 30.09.2019 r.:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00


Wnioski na okres świadczeniowy 2019/2020
wydawane będą od 01 lipca 2019 r.
przyjmowane od 01 sierpnia 2019 r.

 

 • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+
 • ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+
 • ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 • ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  

PUNKT INFORMACYJNY

Dział Świadczeń Rodzinnych w Polkowicach, ul. Lipowa 1


Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania poszczególnych świadczeń (od 01 lipca 2019 r.):

 • Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.
 • Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje bez względu na dochód
 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę
  w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł.
  W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 stycznia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego.


Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.11.2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01.07.2019 r.

Od dnia 01.07.2019 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie ops.polkowice.pl

 

Informacja o terminach składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start (300+)
Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie
i wypłata
01.07.2019 – 31.08.2019 Do 30.09.2019
01.09.2019 – 30.11.2019 W przeciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia.


Od 01 lipca 2019 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – link na stronie ops.polkowice.pl
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie ops.polkowice.pl
 • ePUAP – link na stronie ops.polkowice.pl

 


 

Półkolonia letnia „Wakacje – profilaktycznie, wesoło i sportowo”
pn. „Każdy znajdzie coś dla siebie i księżniczki i rycerze”

Organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach W dniach: od 01.07.2019r.  do 12.07.2019r. , w godz. 10:00 – 13:00 (oprócz soboty i niedzieli 6-7.07.2019r.).

Regulamin

Karta kwalifikacyjna

Harmonogram


 

Polkowicki Dzień Rodziny 2019 r.

PolkowickiDzieńRodziny_02


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO ANGLOJĘZYCZNEGO KLUBIKU DLA DZIECI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH NA ROK 2019/2020

W dniach 03.06.2019r. do 17.06.2019r. w godz. 8:00 do 16:00 odbędzie się rekrutacja na wolne miejsca w Anglojęzycznym Klubiku dla Dzieci Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Nabór kierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzonych w latach 2014– 2016)

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 76/ 724 95 23 lub bezpośrednio w placówce.

Karty zgłoszenia dziecka będą dostępne we wskazanym powyżej terminie w Świetlicy Środowiskowej OPS w Polkowicach, ul. Hubala 1 a (I piętro budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 ) oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach: www.ops.polkowice.pl

1. Informacja dot. rekrutacji.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji.

3. Karta zgłoszenia dziecka.

4. Deklaracja kontynuowania pobytu.

5. Poświadczenie zatrudnienia.

6. Zaproszenie.

 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje, iż w przypadku osób rozwiedzionych ubiegających się o świadczenie Dobry Start wymagany jest wyrok sądu potwierdzający, iż miejsce zamieszkania dziecka, na które wnioskowane jest w/w świadczenie jest przy wnioskodawcy lub oświadczenie w tej sprawie.

Banki, przez które można wysłać: wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz wniosek Świadczenie Dobry Start 300+, a także przez który Bank można założyć Profil Zaufany

 

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BPS

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 

 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r., od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

- specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł (tj. o 100 zł),

- zasiłku dla opiekuna do 620 zł (tj. o 100 zł)

- zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (tj. o 31,42 zł) – w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia jego kwoty nastąpi od 1 listopada 2019 r.).

 


KOMUNIKAT

w sprawie przyjmowania na okres świadczeniowy 2018/2019
wniosków o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (500+)
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • specjalnego zasiłku dla opiekuna
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Dobry Start (300+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach – Dział  Świadczeń Rodzinnych informuje, iż
 w miesiącu lipcu 2018r. będzie można przesyłać do tutejszego Ośrodka wnioski drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” (www.empatia.mrpips.gov.pl/).

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018r.


U W A G A

Wszystkie wnioski w tutejszym Ośrodku będą rozpatrywane według daty wpływu.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania w miesiącu lipcu 2018r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” wniosków o świadczenie 500+ oraz Dobry Start 300+. Pozwoli to Państwu na uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą osób składających w miesiącu sierpniu 2018 r. wnioski w formie papierowej. Natomiast pracownikom Ośrodka pozwoli to na sprawne rozpatrywanie otrzymywanych wniosków.


info-aktualności-i-zakładka-500-1str

info-on-line-300-str.2

info-online-500-str.3

wyprawka 300 str 4wyprawka 300 str.2


Burmistrz Polkowic w dniu 11.04.2018 r. podpisał Zarządzenie nr 2220/18 w sprawie przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice (SRZGP) na lata 2015 -2020-stan na koniec 2017 r.

Zgodnie z planem monitoringu, będącym załącznikiem do ww. zarządzenia, Urząd Gminy Polkowice zobowiązany jest przeprowadzić  badania ankietowe w formie papierowej i elektronicznej, skierowane do mieszkańców gminy Polkowice.

Ankieta.

Zarządzenie Burmistrza Polkowic.


plakat

skan ops 2-1-1

Karta zgłoszenia dziecka.


CCF_000004(1)-1

CCF_000004(1)-2Karta zgłoszenia dziecka.


6 001 1 001

2 0013 001 4 001 5 001


plakat wolontariusz roku

Regulamin Wolontariusz roku 2017


info na stone internetową-1


Stypendium szkolne

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje, że 15 września 2017r. mija termin na złożenie wniosku o stypendium szkolne.

     Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

     Dochód uprawniający do ubiegania się w wskazane stypendium wynosił 514 zł na osobę  w rodzinie przy czym jego wysokość ustala jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o stypendium można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 15, ul. Lipowa 1 tel.76-724-67-01, informuje Dyrektor Ośrodka Beata Puławska.

 


info aktualności i zakładka 500+-11-1

3ea68aeb1ca384436c7c41693659b4d6-0

Informacja-Angloj_zyczny-Klubik-dla-dzieci-rekrutacja-uzupeBniaj_ca

plakat

   001

002

003

004

5

skan2

Informacja dot. naboru do Anglojęzycznego Klubiku Dla Dzieci Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach na rok 2017/2018

Do pobrania:

Informacja dot. rekrutacji.

Karta zgłoszenia dziecka.


plakat skan


logo png

Regulamin Konkursu


Regulamin Konkursu


Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Nie bądź obojętny”

nr

centra

Do pobrania:

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A  ! ! !  

Dział Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 będą:

                                               wydawane od dnia 01.08.2016 r.

                                               przyjmowane od 01.09.2016 r.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, art. 26, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, która złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br. będzie miała ustalone prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłacone należne świadczenia do dnia 30.11.2016 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r., będzie miała ustalone prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłacone należne świadczenia za miesiąc listopad do dnia 31.12.2016 r.

Osoby, starające się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zobowiązane są do złożenia, oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku, dokumenty PIT 11 z roku 2015, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, aktualne zaświadczenie ze szkoły (jeśli dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej) oraz inne wymagane dokumenty.

 

 


 

Dział Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka informuje, że wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 będą wydawane od dnia 01.07.2016 r. i przyjmowane od 01.08.2016 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 20, osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, która złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br. będzie miała ustalone prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacone należne świadczenia do dnia 31.10.2016 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.10.2016 r., będzie miała ustalone prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacone należne świadczenia za miesiąc październik do dnia 30.11.2016 r.

Osoby, starające się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, oryginał zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i zaświadczenia o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2015 roku oraz inne wymagane dokumenty.


Komunikat w sprawie programu Rodzina 500+

Informujemy, że 1 lipca 2016 r. upływa termin złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ dla osób, które chcą otrzymać wypłatę świadczeń od kwietnia 2016 r.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach przy ul. Lipowej 1 (pok.14).

Ponadto wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć:

 • za pomocą e-wniosków (Emp@tia, PUE-ZUS, Bankowość Elektroniczna, ePUAP)
 • za pomocą papierowego formularza wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach (datą wpływu wniosku do tut. Ośrodka jest data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).

 


SKAN LATO 2016 001

regulamin skan 1 001skan regulaminu 2 001Harmonogram.


 konkurs na LOGO

Regulamin konkursu.


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach „Programu 500+” wydawane będą od 15.03.2016 r. w tut. Ośrodku oraz w Urzędzie Gminy Polkowice.

Przyjmowanie wniosków od 01.04.2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka (ul. Lipowa 1, pok. 14).

Informacje dotyczące „Programu 500+” zamieszczone są również na stronie internetowej www.ops.polkowice.pl.

Ponadto wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 76 724-67-14

Godziny przyjmowania klientów:

do 31.03.2016 r.                                                                                             od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

8 00  - 15 00                                                                                                                  8 00  - 17 00

 


Wysokość świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016.

wysokosc_sw  kryt_dochod

_________________________________________________________________________________

zabawa_żeglarz

_________________________________________________________________________________

grill

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

plan zajęć na miesiąc wrzesień.

wrzesien_1

wrzesien_2wrzesien_3

_________________________________________________________________________________

wycieczka_jezioro

_________________________________________________________________________________

biblioteka_2

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają plan zajęć na II połowę sierpnia.

plan sierpien II pol.

_________________________________________________________________________________

ztu_gratulacje_gmina

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają plan zajęć na I połowę sierpnia.

sierpien_1

sierpien_2

_________________________________________________________________________________

wycieczka_rowerowa_2

_________________________________________________________________________________

info_skladanie_wnioskow

_________________________________________________________________________________

plakat_dopalacze

_________________________________________________________________________________

Przedstawiamy informację nt. wyprawki szkolnej na rok 2015/2016.

wyprawka_szkolna

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

sobin

_________________________________________________________________________________

letnia_zabawa

_________________________________________________________________________________

czwartek_niespodzianka

_________________________________________________________________________________

informacja na okres zasiłkowy

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

plan zajęć na miesiąc lipiec.

lipiec_1 lipiec_2lipiec_3

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

wycieczka_rower

_________________________________________________________________________________

turniej_1000

_________________________________________________________________________________

letnia_zabawa

_________________________________________________________________________________

przywitanie_zukow

_________________________________________________________________________________

czwartek_niespodzianka_3

_________________________________________________________________________________

spacer_fontanny

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają plan zajęć na miesiąc czerwiec.

czerwiec1czerwiec2czerwiec3

_________________________________________________________________________________

czwartek_niespodzianka

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Przedstawiamy harmonogram półkolonii organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

harmonogram_półkolonii_1harmonogram_półkolonii_2

_________________________________________________________________________________

konkurs_foto_lubin

_________________________________________________________________________________

dz_matki

_________________________________________________________________________________

spacer_po_mieście

_________________________________________________________________________________

piesza_wycieczka

_________________________________________________________________________________

Dzisiaj obchodzimy

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

Więcej na ten temat

http://maluchy3miasta.pl/2014/04/01/klaps-to-tez-przemoc/

http://stopklapsom.pl/zamiast-klapsa/wedlug-ekspertow/bez-klapsa/

 

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

Plan zajęć na miesiąc maj.

plan_pracy_maj_2plan_pracy_maj_1

_________________________________________________________________________________

wiosenna_taneczna

_________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

Plan zajęć na miesiąc kwiecień.

plan_kwiecien_1plan_kwiecien_2_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

spotkanie_wielkanocne

________________________________________________________________________________

przywitanie_wiosny

________________________________________________________________________________

dz_mężczyzn

________________________________________________________________________________

dz_kobiet

________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

Plan zajęć na miesiąc marzec.

plan_marzecplan_marzec2________________________________________________________________________________

Bieg na obcasach

________________________________________________________________________________

czwartek_niespodzianka

 _______________________________________________________________________________

Tydzień pomocy of. prz.-page0001

________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

Plan zajęć na miesiąc luty.

page0001page0002

________________________________________________________________________________

Valentine's Day Party

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ogloszenie_bal

________________________________________________________________________________

FERIE „PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO”.

W zajęciach przygotowanych przez kadrę OPS wzięło udział ok. 100 dzieci. Jak zwykle, czekały na nie fantastyczne atrakcje. Należy wymienić takie jak: dzień bezpieczeństwa, zawody sportowe, warsztaty taneczne, zajęcia plastyczne i zabawy na „dmuchańcach”. Wspólnie spędzony czas minął nam zdecydowanie zbyt szybko.

________________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach przestawia harmonogram zajęć z cyklu

„Ferie – profilaktycznie, wesoło i sportowo”

harmonogram_ferie_2015

________________________________________________________________________________

FINAŁ WOŚP.

Wydarzenia związane z 23. finałem już za nami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas swoją obecnością oraz datkami wrzucanymi do puszki.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1O7fB0H7X6Q

________________________________________________________________________________

Instruktorzy Domu Dziennego Pobytu przedstawiają

Plan zajęć na miesiąc styczeń

styczeń1styczeń2________________________________________________________________________________

Razem z nami, dołącz do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

________________________________________________________________________________

16 dni

Międzynarodowa Kampania ONZ

„16 Dni Działań Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”.

Od 25 listopada 2014 (który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia 2014 (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) trwa Międzynarodowa Kampania ONZ „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach przyłączył się do Kampanii, w ramach zaplanowanych działań zaprasza do swojej siedziby, gdzie można skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego.

Specjaliści zatrudnieni w Ośrodku są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Ośrodka, umawiać się należy pod numerem telefonu 76-724-67-00.

_________________________________________________________________________________________

SENIORADA.

17. września.

Święto wszystkich Seniorów i osób niepełnosprawnych, jak zwykle przebiegło w znakomitej atmosferze. Licznie zgromadzeni gości wzięli udział w zawodach sportowych, konkurencji plastycznej oraz w wspólnych tańcach i śpiewach. Tym razem zwyciężyli goście z Lubina. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i… do zobaczenia za rok!

_______________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach zaprasza do zapoznania się z ogólnopolską kampanią

„POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ”

Celem kampanii  jest podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Upowszechniamy informacje na temat możliwych form interwencji wobec pijanych kierowców.

Więcej informacji -> www.powstrzymaj.pl

________________________________________________________________________________

INFORMACJA.

Dział Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015 będą wydawane od dnia 01.08.2014 r. i przyjmowane od 01.09.2014 r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, art. 26, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, która złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br. będzie miała ustalone prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłacone należne świadczenia do dnia 30.11.2014 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.11.2014 r., będzie miała ustalone prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłacone należne świadczenia za miesiąc listopad do dnia 31.12.2014 r.

Osoby, starające się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zobowiązane są do złożenia, oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku, oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskanych w 2013 r. oraz inne wymagane dokumenty.

Jeśli dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej należy również dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły.

_______________________________________________________________________________

WAKACJE „PROFILAKTYCZNIE WESOŁO I SPORTOWO”.

Pod takim hasłem wspólnie spędziliśmy dwa tygodnie wakacji. Był to wyjątkowy czas pełen niesamowitych atrakcji. Wśród nich były takie jak: warsztaty taneczne, dzień bezpieczeństwa, zajęcia plastyczne, sportowe, wizyta muzyków z filharmonii, wyjście na kręgielnie i bilard. Nikt nie mógł narzekać na nudę!


___________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach zaprasza do wzięcia udziału w projekcie fundacji Eudajmonia

„ZOSTAŃ ASYSTENTEM – WSPIERAJ SKUTECZNIE!”

Szkolenie obejmuje 124 godziny zajęć, prowadzonych aktywnymi metodami warsztatowymi, a jego niezbywalnym elementem są bezpłatne 20-godzinne praktyki. W ramach szkolenia zrealizowane zostaną następujące moduły:

 • kurs asystencki (40 godz.),
 • alternatywne formy komunikacji, jak: język migowy, alfabet Lorma, system Blissa (68 godz.),
 • pierwsza pomoc (16 godz.).

Więcej informacji na stronie fundacji -> http://eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=&id=48

_______________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Polkowicach
rozpoczął realizację projektu:

„Rozwiń skrzydła dziecka – Coaching rodzicielski”.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie Polkowice w 2014 r.

 Ministerstwo-pracy-i-polityki-społecznej

pobrany plik

 

logo ops

________________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje, iż czwartkowe (10.07) zajęcia w ramach akcji wakacyjnej

„PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO”

będą się odbywały w Aquaparku na sali kręgli i bilardu (bez sali basenowej). Zbiórka dzieci oraz ich odbiór będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 1.

________________________________________________________________________________

SPOTKANIE KOMBATANTÓW.

07. maja.

W gościnnych progach naszego Ośrodka odbyły się uroczystości Związku Kombatantów. Okazją ku temu spotkaniu była kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej. Uroczystość zgromadziła wielu gości – przedstawicieli, miasta i powiatu i samych członków związku.

_______________________________________________________________________________

FERIE – PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO”.

17-28. lutego.

Przez dwa tygodnie spotykaliśmy się w Gimnazjum nr 2. Na uczestników zajęć czekały bardzo ciekawe zajęcia. Wśród nich należy wymienić takie, jak: wyjścia do kina i Aquaparku, zajęcia plastyczne, sportowe, pokaz sztuczek iluzjonisty czy przedstawienie teatralne. Gościliśmy też przedstawicieli służb mundurowych (dzień bezpieczeństwa) oraz polkowickich klubów sportowych.

________________________________________________________________________________

FINAŁ WOŚP.

12. stycznia.

Podobnie, jak w całym kraju, tak i u nas grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasz Ośrodek aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu. W ciągu całego dnia można było wziąć udział w kiermaszu różności przygotowanych przez podopiecznych świetlicy środowiskowej, pomalować twarz, sprawdzić swoje umiejętności w kąciku artystycznym lub też poczęstować się domowymi wypiekami. Temu wyjątkowemu dniu towarzyszyły liczne występy dzieci i młodzieży. Wystąpiły grupy reprezentujące: świetlicę środowiskową, Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz zespół Thermodrom.

 

KOMUNIKAT


w sprawie przyjmowania na okres świadczeniowy 2018/2019
wniosków o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (500+)
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • specjalnego zasiłku dla opiekuna
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Dobry Start (300+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach – Dział  Świadczeń Rodzinnych informuje, iż
 w miesiącu lipcu 2018r. będzie można przesyłać do tutejszego Ośrodka wnioski drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” (www.empatia.mrpips.gov.pl/).

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018r.


U W A G A

Wszystkie wnioski w tutejszym Ośrodku będą rozpatrywane według daty wpływu.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania w miesiącu lipcu 2018r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” wniosków o świadczenie 500+ oraz Dobry Start 300+. Pozwoli to Państwu na uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą osób składających w miesiącu sierpniu 2018 r. wnioski w formie papierowej. Natomiast pracownikom Ośrodka pozwoli to na sprawne rozpatrywanie otrzymywanych wniosków.

·      Wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

·      Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

·      Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” 300+