+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb udzielania wsparcia


Tryb udzielania pomocy społecznej.

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

  • Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy: osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)
  • Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy: rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy
  • Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną

Realizacja przyznanych świadczeń

Złożenie wniosku
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie gminy, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.
Wywiad środowiskowy
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia mogą być zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka).
Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.
Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.
Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

Wydanie decyzji
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja świadczeń
Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie OPS, w terminach określonych w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.

Wymagane dokumenty
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc społeczną z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

 

Rejony działania pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach:

Rejon I Monika Schulzpok. 5, tel. 76 724 67 13

 

ul. Legnickaul. Hubala 22 i 24

ul. Wojska Polskiego

Rejon II Danuta Tyssarskapok. 3, tel. 76 724 67 11 ul. Górnikówul. Ratowników

ul. Sztygarska

Kaźmierzów

Moskorzyn

Żuków

Rejon III Magdalena Gąbkapok. 4, tel. 76 724 67 12 ul. Krótkaul. Skrzetuskiego

ul. Spółdzielcza

ul. 11 lutego

ul. Wołodyjowskiego

Jędrzychów

Sobin

Nowa Wieś Lubińska

Rejon IV Monika Adamska – Łyjak pok. 4, tel. 76 724 67 12

 

ul. Hubala (bez 22 i 24)
Rejon V Edyta Olszewskapok. 3, tel. 76 724 67 11 ul. DąbrowskiegoŻelazny Most

Pieszkowice

Dąbrowa

Rejon VI Justyna Morawska – Hockunpok. 2, tel. 76 724 67 10 ul. Ociosowaul. Miedziana

os. Polanka

os. Młodych

ul. Kmicica

Tarnówek

Komorniki

Rejon VII Renata Płaskonkapok. 2, tel. 76 724 67 10 ul. Skalników

ul. Kolejowa

ul. Lipowa

Polkowice Dolne

Biedrzychowa

Rejon VIII Beata Janczarpok. 5, tel. 76 724 67 13

 

ul. Rynekul. Głogowska

ul. Paderewskiego

ul. Moniuszki

ul. Chopina (os. Centrum)

ul. 3 maja

Sucha Górna

Guzice

Trzebcz

Rejon Gmina Ewa Szlag

Zofia Cempel

Obiekt CUS, pok. 17, tel. 76 724 67 22

DPSDom dla bezdomnych

Dom Dziennego Pobytu

Obiady

Rejon Gmina Agnieszka RzepeckaLidia Żabińska

Obiekt CUS, tel. 76 724 67 17

Zasiłki stałe
Rejon Gmina Lidia ŻabińskaObiekt CUS, pok. 17, tel. 76 724 67 22 ObiadyPomoc powyżej kryterium
 Rejon Gmina Monika SzczygielskaObiekt CUS, pok. 102, tel. 76 724 95 66 Usługi opiekuńcze

Mieszkania chronione