+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Prace społecznie użyteczne

 

Do prac społecznie użytecznych (PSU) może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Maksymalna ilość godzin, jaką można wypracować w ciągu tygodnia wynosi 10 godzin, w trakcie całego miesiąca 40 godzin. Stawka za godzinę pracy wynosi obecnie 8,00 zł. i wypłacana jest tylko za faktycznie przepracowane godziny. PSU trwają do 30 listopada. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 27 października 2005 r. Nr 210, poz. 1745)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.)