duza_rodzina epuap 500+ pue empatia

Stypendia szkolne

Komu przysługuje pomoc? Ustawodawca wymienia następujące grupy podmiotów:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • młodzież i dorośli oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jeżyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują również:

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń do dnia 15 września, w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ważnym elementem wskazującym      na potrzebę pomocy może być:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym (nie mniej niż jeden miesiąc, nie więcej niż 10 miesięcy). W przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w różnych formach:

 • w formie rzeczowej,
 • w formie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych przez wnioskującego oryginału imiennych faktur lub rachunków,
 • w formie świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 90d, ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, obecnie 514,00 zł.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody NETTO wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu NIE WLICZA SIĘ:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym,
 • jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (np. zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy),
 • wartości świadczeń w naturze (np. żywność przyznawana przez OPS),
 • prac społecznie użytecznych,
 • zasiłków celowych,
 • świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”.

WAŻNE!

Wypłata stypendium może odbywać się, jeżeli przez cały okres stypendialny istnieje do niego prawo, tzn. nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium.

Uczeń natomiast traci prawo do stypendium, jeżeli:

 • dochód na osobę w rodzinie przekroczy ustawowe kryterium dochodowe,
 • uczeń przerwie naukę lub zostanie skreślony z listy uczniów- czyli straci status ucznia,
 • uczeń zmieni miejsce zamieszkania- poza obszar gminy Polkowice.

 

Wypłata stypendium następuje tylko po przedstawieniu imiennych faktur, rachunków, zaświadczeń.. Jeśli dochód na osobę wzrośnie powyżej 514,00 zł stypendium wstrzymuje się lub cofa. Osoba pobierająca ST jest zobowiązana powiadomić o ustaniu przyczyn powodujących przyznanie ST.