+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Mieszkania chronione

 

Jedną z nowatorskich form pomocy społecznej jest Mieszkanie Chronione. Mieszkańcy tejże placówki to osoby, które ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia, a także specyficzne sytuacje rodzinne nie były w stanie samodzielnie funkcjonować w swoich pierwotnych środowiskach mieszkaniowych. Jednocześnie, przeniesienie tych osób np. do domu pomocy społecznej byłoby dla nich bardzo trudną do zaakceptowania perspektywą. Strach przed zmianą miejsca zamieszkania, lęk o kontakty, przyjaźnie czy związki sąsiedzkie powodował, że osoby te bardzo chciały pozostać w swoich dotychczasowych miejscach zamieszkania, nawet za cenę niedogodności, samotności czy braku odpowiedniej opieki. Okazało  się, że mieszkanie chronione doskonale łączy ze sobą możliwość zapewnienia wszechstronnej, wieloaspektowej pomocy osobom potrzebującym, a jednocześnie pozwala na umożliwienie im funkcjonowania w takim środowisku, z którym są emocjonalnie związani. W Polkowicach funkcjonuje 9 mieszkań chronionych: 6 typu interwencyjnego i 3 dla osób starszych. Pierwsze mieszkanie chronione powstało w lipcu 2005 roku.