Doposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Polkowice w sprzęt informatyczny

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów,
w którym udział wzięła Gmina Polkowice, reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Podmiotami publicznymi mogącymi ubiegać się o dofinansowanie były jednostki samorządu terytorialnego: gminy i powiaty. Kwota dofinansowania na jedną placówkę nie mogła przekroczyć 20.000,00 zł.

Gmina Polkowice złożyła 2 wnioski o dofinansowanie w kwocie po 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup po 6 laptopów dla Klubu Senior+ w Jędrzychowie i Polkowicach. W wyniku rozstrzygnięcia Gminie przyznana została dotacja celowa we wnioskowanej kwocie.

Przekazanie Gminie dotacji nastąpiło na zasadach określonych w umowie o przekazanie wsparcia z Ministrem Cyfryzacji
nr 2326/CRKC/22  Klub Senior + w Jędrzychowie  i  2327/CRKC/22  Klub Senior + w Polkowicach.

red. administrator