Konies stanu zagrożenia emidemicznego.

wtorek, 8 sierpnia 2023

Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r., poz. 852 ) uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.). Przepis uchylający na podstawie art. 28 pkt 2 wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, tj. w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązują poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

1) do 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023r.

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowują ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

red. stomczak