Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od dnia 01.01.2024 r.

poniedziałek, 25 września 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH OD 01.01.2024 R.

 

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych zawiadamia, że od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń opiekuńczych, tzn.: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, wprowadzone przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane wyłącznie na nowych zasadach: tylko osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia z możliwością podjęcia zatrudnienia, o ile praca nie koliduje w opiece nad osobą niepełnosprawną (art. 43 pkt 4, art. 63. ust. 13, pkt 3 wyżej powołanej ustawy).

Natomiast pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością będą mogły ubiegać się o przyznanie im świadczenia wspierającego w ZUS (art. 3 ust. 2 wyżej powołanej ustawy).

Każda osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem
w wieku do ukończenia 18. roku życia po 31 grudnia 2023 r. może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne
na nowych zasadach, czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń. W tym celu musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego
na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
na podstawie nowych przepisów.

Uwaga! Po przejściu na nowe zasady nie ma już możliwości powrotu do starych zasad.

W przypadku orzeczeń wydanych na czas określony, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. zostaje zachowane również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa do ww. świadczeń jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności. (art. 63 ust. 3 wyżej powołanej ustawy).

Jeżeli opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego. (art. 63 lit. c wyżej powołanej ustawy).

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna nie przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane przez ZUS prawo do świadczenia wspierającego (art. 63. 6 wyżej powołanej ustawy). Świadczenia te przyznane/wypłacone opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami, do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

Osoba z niepełnosprawnością, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).

 

red. stomczak