Dodatek osłonowy 2024 r.

wtorek, 23 stycznia 2024

 

Obowiązuje od: 19.01.2024 r.

 • Opis sprawy

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W 2024 r. dodatek osłonowy:

 • przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 • jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przysługuje wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi 50% kwot obowiązujących w 2022 r. po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.: 

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku wynosi:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 286 zł
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 429 zł
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 607,75 zł
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 822,25 zł.

Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych  i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego.
 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
 • wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - wg obowiązującego wzoru
 • Sposób wypełnienia dokumentów

Najczęściej pojawiające się błędy przy wypełnianiu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

 • brak podpisów pod treścią pouczenia,
 • nie wypełnione oświadczenie dotyczące formy płatności.
 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.).

 • Terminy składania dokumentów
 • do 30 kwietnia 2024 r.,
 • wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 • Miejsce składania dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 1, pokój nr 15 lub 13, lub ul. Lipowa 2, sekretariat, w terminie: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00  

Wnioski i załączniki mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu lub za pośrednictwem poczty.


WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod  nr tel. 76 724 67 01 lub  76 724 67 18

 • Sposób i termin załatwienia
 • informacja o przyznaniu dodatku osłonowego, która zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej; jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację będzie można odebrać osobiście Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 1, w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 15 lub 13; nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku,
 • nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o dodatek osłonowy zostanie wezwana   do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 • Informacje dodatkowe

Nie dotyczy.

 • Podstawa prawna

PRZEPISY PRAWNE PODSTAWOWE

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759  t.j., ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 374, ze zm.)
 • art. 411 ust. 10j-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 t.j.)
 • art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 t.j., ze  zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j., ze zm.)

PRZEPISY PRAWNE DODATKOWE

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r.  Nr 14, poz. 67)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1610).

red. stomczak