Asystenci Rodziny

 

Asystent rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny.

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Celem pracy asystenta rodziny jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców  i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny, informacje telefoniczne : 76 724 67 71 lub sekretariat : 76 724 67 00

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin  „Za życiem”.

 

Kobieta, u której wyszły niepokojące badania prenatalne, rodzina, która wychowuje dziecko zmagające się z niepełnosprawnością i posiadająca zaświadczenie lekarskie* może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta z ustawy „Za życiem”.

 

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 • Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
 • Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • Pomoc rodzinie:
 1. w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 2. w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 3. w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 4. w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Asystent może pomóc w uzyskaniu informacji na tematy najbardziej doskwierające w pierwszym etapie zmagania się z chorobą dziecka. Natomiast na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać,  w imieniu wnioskodawcy, niektóre ze spraw w różnych instytucjach.

 

Najczęstsze zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 • Pomoc w uzyskaniu m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, świadczeń pielęgnacyjnych czy jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
 • Przekazywanie informacji dotyczących dostępnych rehabilitacji w Polkowicach m.in. w ramach opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWR).
 • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 • Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia (baza danych adresowych).
 • Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • Pomoc w pozyskaniu informacji na temat Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON-u.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

WAŻNE*

Ze wsparcia asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” możesz skorzystać rodzina posiadająca zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej lub kardiologii dziecięcej.

 

Obowiązujące przepisy prawne

dotyczące jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia  2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyznanie asystenta:

Wniosek.

Informatory:

https://zazyciem.gov.pl/strona/10-o-ustawie-i-programie-za-zyciem

https://niepelnosprawni.gov.pl/p,146,za-zyciem

 

Rodziny wspierające

Zgodnie z zapisem art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Wsparcie może obejmować:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomoc dzieciom w nauce,
 • udzielanie wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymywanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną wspieraną i OPS.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które:

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie została im ograniczona, zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 • nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych.

 

ZAŁACZNIK - OGŁOSZENIE :

Ogłoszenie o naborze.