Stypendia Szkolne

Od 01 września do 15 września 2023 roku, składać można wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024!

 

Ośrodek Pomocy społecznej w Polkowicach  przypomina, iż od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

Stypendium szkolne może otrzymać:

  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  •  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 
  •  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.


Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 600 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie.


Zgodnie z zapisami ustawowymi wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 składa się w okresie od 1 września do 15 września  w OPS – budynek ul. Lipowa 1, p.15, w godz. 8.00-15.00) .


Po tym okresie złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia .Wypłata nastąpi po rozliczeniu stypendium i otrzymaniu dotacji na realizację zadania.